مبین گشت پارت

مالزی,تایلند,هندوستان,روسیه,ایتالیا,سنگاپور,بالیفرم استخدام

مشخصات فردی
خدمت وظیفۀ عمومی
مدرک تحصیلی
تاهل
اطلاعات سکونت
زبان ها
سوابق شغلی
دوره های آموزشی
افراد تحت تکفل
مشخصات معرف ها
میزان تسلط

Office

نرم افزارهای مرتبط با آژانس هواپیمایی

ضمانت ها
نوع قرارداد
ضمائم
ثبت و ارسال